راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی

ابراهیم رجبی تاج امیر

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 253-287

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.60461.2327

چکیده
  معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت‌‌ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابلة مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانة موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعة ...  بیشتر