تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل

ابوالفتح خالقی؛ پریسا ثقفی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.59356.2297

چکیده
  در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش‌‌بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این ...  بیشتر

مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران

حمید رضا زجاجی؛ محمود مالمیر

دوره 7، شماره 27 ، مرداد 1398، ، صفحه 131-163

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.27818.1552

چکیده
  در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده ...  بیشتر