نقد فقهی و حقوقی «تترُّس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشۀ تروریسم تکفیری

شیما اسمعیل زاده؛ سید حسین هاشمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 133-160

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.52694.2130

چکیده
  تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیدة سیاسی امروزه در قالب گروه‌های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ‌‌ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفادة سوء و عقل‌‌گریزانه از قاعدۀ فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف‌‌ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه ...  بیشتر