چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان

مهدی غلامپور؛ محمد فرجیها

دوره 10، شماره 36 ، مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2022.44956.1958

چکیده
    مقالة پیش روی تلاش می‌کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده‌‌های مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی‌‌ که شاکیان این پرونده‌‌ها انتظار به رسمیّت ‌‌شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش‌‌ها موجب به حاشیه ‌‌راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در ...  بیشتر