واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقا بابا بنی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 9-32

چکیده
  یکی از بحث‌های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون‌گذار ضمن دسته بندی مجازات‌های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات‌هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات‌ها ...  بیشتر