چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری

محمدابراهیم شمس ناتری؛ فرهاد صادقی

دوره 7، شماره 26 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 227-226

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.27393.1534

چکیده
  تشدید مجازات همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می‌دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی می‌گردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض می‌کند تفاوت قائل ...  بیشتر