تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

مسعود بسامی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1398، ، صفحه 69-100

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.37228.1794

چکیده
  حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد ...  بیشتر

بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

علی اصغر اعظمی؛ مسعود حیدری؛ محمد جواد جعفری

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 159-189

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.23035.1439

چکیده
  تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی ...  بیشتر