جرم اسیدپاشی در بستر تحولات قانونی با نگاهی به « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398»

محمد آشوری؛ نگین حقیقت

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1400، ، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.55136.2184

چکیده
  اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ...  بیشتر

تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا

مهرداد رایجیان اصلی

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 9-32

چکیده
  اسیدپاشی یک جرم مه  م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایرانبه طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشدهباشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعۀ این پدیده،مسئلۀ بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ...  بیشتر