حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان

بهزاد رضوی فرد؛ مرضیه دیرباز

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117

چکیده
  دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط ...  بیشتر