نویسنده = اسماعیل آقا بابا بنی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری

دوره 3، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 9-32

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقا بابا بنی