مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی

حسین حیدری؛ جنت خاکسار آرانی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 115-143

چکیده
  حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی‌می‌دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین‌النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون‌نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل‌ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. ...  بیشتر