رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)

هاجر آذری؛ زهرا بابازاده

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 193-219

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.54311.2159

چکیده
  جامعة بین‌‌الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش‌‌ها در زمینة لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین‌‌المللی، در آرای محاکم کیفری بین‌‌المللی و تحت عناوین مجرمانة ...  بیشتر