چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران

حسن حاجی تبار فیروزجائی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.48570.2023

چکیده
  در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش‌های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور ...  بیشتر