مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل

مجتبی جانی پور؛ معصومه لادمخی

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 137-164

چکیده
  دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به ...  بیشتر