نظام مستقل صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی نسبت به جنایت تجاوز ارضی

مرتضی اصغری؛ حسین میرمحمدصادقی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.53374.2136

چکیده
  در مذاکرات تدوین اساسنامة دیوان کیفری بین‌‌المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف‌‌ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت ...  بیشتر