نامشخص بودن مرتکب در جنایات

عباس شیری

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 9-44

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.66939.2464

چکیده
  تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین ...  بیشتر

کلیشه‌های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه ‌های فرهنگ ایرانی

رویا زراعت پیشه؛ عیاس شیری؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ فیروز محمودی جانکی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، ، صفحه 151-177

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.45292.1982

چکیده
  جنسیت معرف ویژگی‌هایی است که در فرآیند جامعه‌پذیری زنان و مردان به آن‌ها نسبت داده می‌شود و برخلاف «جنس» منشایی زیست‌شناختی نداشته و جامعه‌ی بشری آن را برمی‌سازد و به افراد تحمیل می‌کند. نقش‌های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست‌خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی ...  بیشتر