1. چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان

مهدی غلامپور؛ محمد فرجیها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2022.44956.1958

چکیده
  هدف این مقاله بررسی برخی از مسائلی است که تحقیقات جنایی در قلمرو پروندههای مرگ در زندان را با چالش روبرو می‌سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیت شناخته شدن شکایتِ خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه‌راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها میگردد. وارونه جلوه دادن ...  بیشتر