سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی

مسعود اکبری؛ فاطمه قناد

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 121-146

چکیده
  چکیدهگردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکانو نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوشگذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی ازسودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از ...  بیشتر