جایگاه پلی گرافی در نظام ادله کیفری ایران

میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2021.52672.2124

چکیده
  طی سالهای اخیراستفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عده ای با این استدلال که به کار گیری این فناوری با حق سکوت متهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند، آن را نپذیرفته اند اما علی رغم ایرادات وارد شده و چالشهای موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی ...  بیشتر