نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی

عباس شیری ورنامخواستی

دوره 6، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 113-141

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.34387.1731

چکیده
  حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارة کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش ...  بیشتر