بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد

حسین خدایار؛ رحیم نوبهار

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397، ، صفحه 265-297

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.32939.1699

چکیده
  در برخی روایات، اقامه‌ حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه‌ برخی سخت‌گیری‌ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده ...  بیشتر