تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل

ابوالفتح خالقی؛ پریسا ثقفی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.59356.2297

چکیده
  در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش‌‌بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این ...  بیشتر