بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1398، ، صفحه 47-77

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.28897.1589

چکیده
  از مباحث اساسی و بحث‌برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله‌ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی‌روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع‌ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده‌اند که حصول نظریه‌ای‌واحد را ناممکن جلوه می‌دهد. در رویکرد دوم، فقهای ...  بیشتر