واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی

علیرضا تقی پور؛ فاطمه متقی

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 257-286

https://doi.org/10.22054/jclr.2019.23761.1454

چکیده
  قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، ...  بیشتر