معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر

حمید محمدی

دوره 7، شماره 24 ، آذر 1397، ، صفحه 67-95

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.22857.1435

چکیده
  مسوولیت کیفری، حاصل نمی‌شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می‌شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و ...  بیشتر