تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات

محمد حسین شاکر؛ حمید صدیق آخا

دوره 6، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 249-280

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.20191.1379

چکیده
  دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند ...  بیشتر