امکان‌‌سنجی قاعده‌‌انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای مادة 172 قانون مجازات اسلامی)

اشکان نعیمی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 247-274

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63757.2427

چکیده
  در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعدة کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در مادة 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادلة عام در این ‌‌باره ...  بیشتر