نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول

عباس میرشکاری

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 233-259

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.14877.1269

چکیده
  در قتل عمد، اولیای دم می‌توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان‌طور که می‌توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می‌باشند یا خیر؟ در ...  بیشتر