بررسی جایگزین‌های زندان با تکیه بر دیدگاه زندانیان

اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی؛ شهین دارابی پناه

دوره 6، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 281-317

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.12112.1214

چکیده
  در راستای انتقادهای فراوانی که بر کیفر حبس وارد کرده‌‌اند و کاهش آسیب‌های ناشی از این نوع مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس در دوران‌های مختلف و تحت تأثیر اندیشه‌های مکاتب مختلف به وجود آمد و توسعه پیدا کرد. در مقاله‌ی حاضر به بحث و بررسی در مورد جایگزین‌های حبس پرداخته شده است. اگرچه قانونگذار ایران در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی ...  بیشتر