جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

محسن عینی

دوره 6، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 171-203

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.18496.1346

چکیده
  قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب ...  بیشتر