تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت

جعفر یزدیان جعفری

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 59-81

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.3954

چکیده
  عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان ...  بیشتر