شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری

غلامحسین الهام؛ رسول عابد

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 73-102

چکیده
  حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این ...  بیشتر