نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی

عبدالرضا جوان جعفری؛ فرهاد شاهیده

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 41-71

چکیده
  چکیدهاز نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ هایبرای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د.بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتارتحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ...  بیشتر