سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی

ابوالفتح خالقی؛ حجت الله رشنوادی

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 119-141

چکیده
  حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آبوابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـدداشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـتهاست، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابعآب ضرورت ...  بیشتر