توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها

فیروز محمودی جانکی؛ مهر انگیز روستایی

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 35-66

چکیده
  یکی ازمهمترین موضوعات فلسفهی کیفری"توجیه مداخلهی کیفری"دولـت در حقـوق وآزادیهای فردی است. این اصطلاح به کرات از سوی منتقدان و تحلیلگران این نـوع مداخلـهمورد استفاده قرار میگیرد، بدون ایـنکـه بـهطـور صـریح و شـفاف تعریـف شـود. در بررسـیمداخلات کیفری از هر دومنظر فلسفهی اخلاق و فلسـفهی سیاسـی، بـه طـور کلـی محورهـاییچون مشروعیت ...  بیشتر