ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری

غلامرضا ذاکر صالحی؛ مهدی رحمتی فر

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 33-60

چکیده
  اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائلجدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀاخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشربه عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص ...  بیشتر