بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا

عبدالعی توجهی؛ مرجان برنجی اردستانی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 67-91

چکیده
  در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و ...  بیشتر