بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد

امیر حمزه سالار زایی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 15-40

چکیده
  این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (روایات به ویژه روایت عنوان مقاله آرای فقهاء  به بررسی تفصیلی دلالی و درایی روایت مشهور نبوی "درءالحد" می پردازد و آثار و نتایج بسیار مهمی که در راستای سیاست کیفری اسلام مطرح است را از باب رویه ی اولیه و ثانویه بیان می کند. بدون شک ، شناخت مطلوب از مبادی تصوری و تصدیقی یک عنوان ، تاثیر زیادی در فهم ...  بیشتر