انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد

ابراهیم تقی زاده؛ محمد علی طاهری؛ علیرضا امام دادی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  اقدام علیه ازادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب ان ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به ازادی فردی تعرض می نمایند. هرچند قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند، لیکن مقایسه قوانین کیفری دو کشور حاکی ...  بیشتر