نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی

سید حسین حسینی؛ صادق صفری

دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 147-167

چکیده
       بر اساس یافته­های جرم­شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می­کنند. ویژگی­های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه­دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل­گیری وضعیت­های پیش­جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی­های ...  بیشتر