«نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»

اسمعیل رحیمی نژاد؛ مهدی آقایاری؛ غلامرضا قلی پور

دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 85-112

چکیده
  عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.در این پژوهش، نظریّة خنثی¬سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار ...  بیشتر