تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر

مراد عباسی؛ محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ سیدمحمدمهدی ساداتی

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، ، صفحه 75-110

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.58259.2264

چکیده
  تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه‌های متفاوتی را ابراز کرده‌اند. قاعده‌گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی‌تواند فارغ از اهداف واکنش‌ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده‌مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه ...  بیشتر

پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی

فضل الله فروغی؛ کیوان غنی؛ محمد میرزایی

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1395، ، صفحه 83-113

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.3955

چکیده
  تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده، دارای ابعاد فراملی و بین المللی شده اند . از مهمترین این جرائم تروریسم است که معمولاً وقوع آن همراه با سازمانیافتگی و استفاده از فنّاوریهای نوین میباشد و این وی ژگی ها به صعوبت امر مبارزه و پیشگیری از آن افزوده است. تروریسم هستهای ...  بیشتر