بررسی تطبیقی مفهوم فقهی«شبهه دارئه»؛ سازوکارکیفرزدایانه

سودابه رضوانی؛ اعظم مهدوی پور؛ عرفان خرمی عراقی

دوره 9، شماره 32 ، مهر 1399، ، صفحه 67-101

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.45149.1964

چکیده
  طرح فرضیه‌های گوناگون در رابطه با قاعده حقوقی و مدل فقهی قاعده درأ به دلیل خلأ در معیارهای عینیِ بازشناسی شبهه دارئه، ابهام‌ها و تعارض آراء را برانگیخته است. از قانون مجازات اسلامی 1392 قیود روشنی برای کیفرزدایی از رهگذر شبهه به‌دست نمی‌آید. پس از تحلیل مفهومی انگاره حقوقی شبهه مواردی از قبیل کارکرد شکلی یا ماهوی و درنظر گرفتن ملاک ...  بیشتر

سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392

علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ سودابه رضوانی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، ، صفحه 9-42

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1780

چکیده
  چکیدهسلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم وپیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفریایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برایحفظ امنیت عموم تلقی ...  بیشتر