مبانی قاعده «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا

یوسف نیکنام؛ امیر حسین رهگشا؛ مهدی هوشیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2021.59422.2295

چکیده
  قاعده بطلان دلیل از قواعد مهم در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌ای در تضمین حقوق دفاعی متهم ایفا می‌کند و موجب فراهم آوردن زمینه‌های حمایتی بیشتر از حق‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدماتی می‌شود. این قاعده در نظام‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکر ...  بیشتر