1. حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها

محمود صابر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ امین آقایی

دوره 7، شماره 24 ، پاییز 1397، ، صفحه 197-224

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2019.17958.1337

چکیده
  افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و ...  بیشتر