نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب

غلامحسن کوشکی؛ نادر علیزاده سرشت

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، ، صفحه 99-124

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1783

چکیده
  چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظراست. در مقابل، ...  بیشتر