مبانی قاعدۀ «بطلان دلیل» در حقوق ایران و آمریکا

امیر حسین رهگشا؛ یوسف نیکنام؛ مهدی هوشیار

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، ، صفحه 139-172

https://doi.org/10.22054/jclr.2021.59422.2295

چکیده
  قاعدۀ بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌‌ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می‌‌کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه‌‌های حمایتی بیشتر از حق‌‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می‌‌شود. این قاعده در نظام‌‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش ...  بیشتر