1. رشا و ارتشا خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

ارسلان اشرافی؛ امیر ایروانیان؛ مهدی هوشیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2021.44331.1947

چکیده
  از نظرگاه تاریخ حقوق کیفری ایران باید گفت که از اقدامات مهم ناصر الدین شاه قاجار ، وضع قانون اساسی موسوم به "قانون اساسی سلطنت ناصر الدین شاه" است . طبق فقره اول ماده دهم این قانون ، مجازات خائن دولت قتل بود و در فقرات بعدی از همین ماده قانونی ، مصادیق خائنین به دولت به صراحت ذکر شده بود که وفق فقره سوم آن "هر کسی هزار دینار رشوه یا پیشکش ...  بیشتر