رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه

حسین میرمحمد صادقی؛ زینب لکی

دوره 7، شماره 27 ، مرداد 1398، ، صفحه 255-285

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.28685.1585

چکیده
  با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می‌گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می‌شوند. ...  بیشتر