تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی

حمید رحیمی؛ رحیم نوبهار

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، ، صفحه 45-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.57376.2242

چکیده
  فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته­اند. همة قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده­اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه­تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ...  بیشتر